gminna świetlica w kozerkach

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1

1. Administratorem Świetlicy jest Ośrodek Kultury Gminy Grodzisk Mazowiecki
2. Świetlica jest miejscem spotkań lokalnej społeczności, integrującym środowisko, służącym działaniom o charakterze edukacyjnym i kulturotwórczym, propagującym wartościowe sposoby spędzania czasu zgodnie ze statutem Ośrodka Kultury Gminy Grodzisk Mazowiecki.
3. Godziny otwarcia świetlicy określa harmonogram zajęć.
4. Świetlica jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 15-21. Godziny działania mogą ulec zmianie na podstawie decyzji administratora świetlicy.
5. W soboty, niedziele i święta Świetlica oddana jest do użytku przedstawicielowi Sołectwa Kozerki i może być wykorzystywana na inne potrzeby sołectwa niż te wymienione w § 1 pkt 2 po uzgodnieniu z administratorem. Odpowiedzialność za porządek i bezpieczeństwo oraz mienie Świetlicy i przyległego terenu w tym czasie przejmuje Sołectwo Kozerki.
6. Celem działania Świetlicy wiejskiej jest:
a. Popularyzacja amatorskich form artystycznych
b. Rozwój działalności kulturalnej adresowanej do różnych grup wiekowych społeczności wiejskiej
c. Organizacja imprez dla mieszkańców wsi (festyny, uroczystości)
d. Pomoc w działalności organizacji lokalnych wsi np. Rada Sołecka, Koła gospodyń Wiejskich, Ochotnicze Straże Pożarne
e. Promocja wsi i gminy

Rozdział II
OBOWIĄZKI KOORDYNATORA ŚWIETLICY

§ 2
1. Gospodarzem Świetlicy jest Koordynator świetlicy, działający na podstawie pisemnej umowy z Ośrodkiem Kultury Gminy Grodzisk Mazowiecki
2. Do obowiązków Koordynatora świetlicy należy:
a. utrzymywanie stałego kontaktu z Ośrodkiem Kultury Gminy Grodzisk Mazowiecki
b. koordynowanie działań świetlicy
c. dbanie o czystość obiektu i przyległego terenu
d. dbanie o urządzenia i sprzęt znajdujący się w świetlicy oraz przyległym terenie
e. udostępnianie obiektu mieszkańcom wsi zgodnie z ustalonym harmonogramem otwarcia świetlicy.
f. współorganizowanie imprez środowiskowych
g. informowanie mieszkańców sołectw o planowanych imprezach
h. zgłaszanie usterek, awarii, innych bieżących potrzeb
3. Wszelkie uszkodzenia mienia zauważone po wejściu na świetlicę oraz powstałe w trakcie użytkowania (usterki sprzętu, wyposażenia, zabrudzenia itp.) należy zanotować w rejestrze i zgłosić do Koordynatora Świetlicy.
4. Koordynator świetlicy ponosi odpowiedzialność materialną za powierzony mu sprzęt i urządzenia, stanowiące wyposażenie świetlicy z zastrzeżeniem § 1 pkt 5.

Rozdział III
ZASADY KORZYSTANIA ZE ŚWIETLICY

§3
1. Wszystkie osoby przebywające na terenie Świetlicy i przyległego do niej terenu zobowiązane są do bezwzględnego przestrzegania Regulaminu Świetlicy, kulturalnego zachowania wobec Gospodarza Świetlicy, instruktorów zajęć oraz innych uczestników.
2. Osoby korzystające ze świetlicy winny przestrzegać przepisów BHP, ppoż, porządku publicznego oraz sanitarnych
3. Prawni opiekunowie osób nieletnich ponoszą odpowiedzialność prawną za działania lub zaniechania dziecka w wyniku których podczas zajęć w świetlicy osobom trzecim lub mieniu została wyrządzona szkoda.
4. Warunkiem uczęszczania do świetlicy jest zapoznanie się i zaakceptowanie regulaminu oraz podpisanie przez prawnych opiekunów niepełnoletniego uczestnika oświadczenia dołączonego do regulaminu.
5. Dzieci powyżej 6 roku życia mogą uczestniczyć w zajęciach samodzielnie (bez opiekuna). W przypadku gdy na sali znajduje się opiekun dziecka to ponosi odpowiedzialność za jego zachowanie i bezpieczeństwo.
6. Dzieci poniżej 6 roku życia mogą przebywać na świetlicy i uczestniczyć w zajęciach w wypadku gdy ich opiekun znajduję się na sali. Opiekun ponosi pełną odpowiedzialność za zachowanie i bezpieczeństwo dziecka.
7. Uczestnicy mają obowiązek:
a. bezwzględnie podporządkować się poleceniom instruktorów
b. przestrzegać ramowego harmonogramu dnia
c. zachować kulturę i higienę osobistą, schludny wygląd i czystość
d. szanować mienie, pomoce dydaktyczne oraz własność innych osób
e. zgłaszać instruktorowi wyjście z placówki
f. przestrzegać zasad poruszania się po drogach
g. nie przynosić wartościowych przedmiotów na zajęcia - Ośrodek Kultury nie odpowiada za przedmioty pozostawione na terenie świetlicy
8. Zabrania się przychodzenia do świetlicy osobom nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających.
9. W budynku i na terenie świetlicy nie wolno spożywać alkoholu, używać środków odurzających oraz palić papierosów w tym również e-papierosów
10. Mienie należące do świetlicy (np. sprzęt elektroniczny, sprzęt sportowy, meble i inne ) nie może być przywłaszczane przez uczestników ani wynoszone poza teren świetlicy.
11. Koordynator świetlicy może pozbawić uczestnika prawa uczęszczania do świetlicy w przypadku, gdy nie przestrzega on Regulaminu Świetlicy, w szczególności:
a. uczestnik zajęć dopuści się agresywnego zachowania wobec Koordynatora świetlicy, instruktora, innego użytkownika lub uczestnika zajęć;
b. uczestnik wykazuje niesubordynację, niezdyscyplinowanie, nie wykonuje poleceń instruktorów, nie przestrzega regulaminu
c. uczestnik swoim zachowaniem będzie dezorganizował pracę instruktora i (lub) innych uczestników zajęć;
d. zachowanie uczestnika wskazywać będzie na upojenie alkoholowe bądź spożycie środków odurzających;
e. uczestnik dopuści się celowego zniszczenia mienia świetlicy;

§4

1. Opiekun prawny niepełnoletniego uczestnika jak również pełnoletni uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 o ochronie danych osobowych) na potrzeby administracyjne Ośrodka Kultury.
2. Opiekun prawny wyraża zgodę na wykorzystywanie wizerunku swojego dziecka na potrzeby dokumentujące działalność Ośrodka Kultury

Rozdział IV
ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM ŚWIETLICY WIEJSKIEJ

§ 5

1. Świetlica i przyległy do niej teren są monitorowane
2. Ze świetlicy mogą korzystać nieodpłatnie:
a. Dzieci i młodzież w ramach prowadzonych zajęć bądź spędzania wolnego czasu pod opieką osoby dorosłej
b. Organy sołectwa w celu organizacji posiedzenia Rady Sołeckiej lub Zebrania Wiejskiego
c. Członkowie organizacji pozarządowych działających na rzecz mieszkańców sołectwa dla realizacji zadań statutowych, w tym: Ochotnicze Straże Pożarne, Koła Gospodyń Wiejskich, kluby sportowe
d. Członkowie zespołów, kół zainteresowań i grup zorganizowanych działających w danym środowisku
e. Mieszkańcy w ramach zorganizowanych inicjatyw lokalnych, tj. m. in. Imprezy kulturalne, warsztaty, nieodpłatne szkolenia
3. Dopuszcza się odpłatne korzystanie ze świetlicy wiejskiej, na podstawie podpisanych umów z Ośrodkiem Kultury Gminy Grodzisk Mazowiecki, przez:
a. Osoby fizyczne w celach prywatnych i innych (np. przyjęcia rodzinne, spotkania okolicznościowe, szkolenia komercyjne itp.)
b. Podmioty gospodarcze w celu zorganizowania spotkań, szkoleń, pokazów itp.
c. Inne podmioty np. komitety wyborcze partie polityczne, stowarzyszenia.
4. Wyposażenie świetlicy nie podlega wynajmowi na zewnątrz
5. Zastrzega się, że Ośrodek Kultury Gminy Grodzisk Mazowiecki ma pierwszeństwo do rezerwacji terminów na realizację zadań statutowych.

Rozdział V
ZASADY ODPŁATNEGO NAJMU ŚWIETLICY NA DZIAŁANIA POZASTATUTOWE OŚRODKA KULTURY

§6

1. Imprezy organizowane w celach opisanych w Rozdziale IV §5 pkt 3, nie mogą w żaden sposób zakłócać, opóźniać czy kolidować z przyjętym i zatwierdzonym harmonogramem działań Świetlicy.
2. Imprezy organizowane w celach opisanych w Rozdziale IV §5 pkt 3, nie mogą być biletowane.
3. Korzystający ze świetlicy w celach opisanych w Rozdziale IV §5 pkt 3 zwany dalej Najemcą zobowiązany jest pokryć koszty wynajmu uwzględniające koszty eksploatacyjne wynikające z czasu użytkowania określone w cenniku stanowiącym załącznik nr 1 oraz każdorazowo doprowadzić Świetlicę do stanu zastanego przed wynajmem.
4. W celu wynajęcia świetlicy należy:
a. Wypełnić wniosek stanowiący załącznik nr 2 do regulaminu
b. Na wniosku uzyskać opinię Koordynatora świetlicy dotyczącą terminu planowanego wynajęcia
c. Dokonać wpłaty na konto Ośrodka Kultury Gminy Grodzisk Mazowiecki czynszu najmu za wynajęcie świetlicy
d. Wniosek z załączonymi dowodami wpłaty złożyć w Ośrodku Kultury Gminy Grodzisk Mazowiecki w terminie nie późniejszym niż 7 dni przed planowanym wynajęciem (z wyłączeniem wynajmu związanego z organizacją pogrzebu)
e. Zawrzeć umowę z Ośrodkiem Kultury Gminy Grodzisk Mazowiecki określającą szczegółowe zasady wynajmu wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Regulaminu
f. Zgłosić się do Koordynatora / przedstawiciela sołectwa w celu określenia zasad i szczegółów dotyczących przejęcia wynajętego obiektu.
5. W przypadku rezygnacji z wynajmu na 3 dni przed przekazaniem świetlicy najemca zobowiązany jest pokryć 60% kosztów najmu.

§7

1. Osobą odpowiedzialną za przekazanie i odbiór świetlicy jest w dni powszednie jej Koordynator a w soboty, niedziele i święta przedstawiciel sołectwa.
2. Przy każdorazowym przekazaniu świetlicy, Koordynator świetlicy lub przedstawiciel sołectwa wraz z osobą na rzecz której następuje przekazanie sprawdzając stan pomieszczeń urządzeń oraz wyposażenia. Strony podpisują stosowny protokół. Czynność ta zostaje powtórzona przy oddawaniu obiektu.

§8

1. Za wynajem świetlicy każdorazowo pobierana będzie kaucja gwarancyjna w wysokości 1.000,00 zł na pokrycie jakichkolwiek strat oraz kosztów dodatkowego sprzątania.
2. Kaucja zwracana będzie niezwłocznie po przedstawieniu protokołu odbioru świetlicy z adnotacją Koordynatora świetlicy / przedstawiciela sołectwa o braku zastrzeżeń
3. W przypadku rezygnacji z wynajmu kaucja podlega zwrotowi.

§9

1. Najemca świetlicy nie może udostępniać /podnajmować pomieszczeń innym osobom
2. Za ewentualne uszkodzenia powstałe podczas wynajęcia odpowiada najemca
3. Naprawy uszkodzeń najemca dokonuje na własny koszt w uzgodnieniu z Ośrodkiem Kultury Gminy Grodzisk Mazowiecki w terminie 5 dni
4. W przypadku nie wywiązania się przez Najemcę ze zobowiązania Ośrodek wykona naprawę lub usunie usterkę na koszt najemcy.
5. Najemca odpowiada za bezpieczeństwo osób korzystających z obiektu w trakcie wynajęcia.
6. Najemca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP i przeciwpożarowych obowiązujących w budynku jak również do utrzymania czystości w pomieszczeniach.
7. Do obowiązków najemcy należy dokładne uporządkowanie wszystkich wykorzystywanych pomieszczeń, używanego sprzętu oraz przyległego terenu przed wejściem bezpośrednio po zakończeniu korzystania z obiektu.
8. Najemca zobowiązany jest uiścić opłatę ZAiKS w wysokości ustalonej przez inspektora terenowego ZAiKS za imprezy organizowane przy muzyce mechanicznej i orkiestrze.

Rozdział VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§10

1. Imprezy, zebrania o charakterze cyklicznym lub zorganizowanym powinny być zgłoszone do harmonogramu świetlicy prowadzonego i Koordynatora obiektu.
2. Wnioski dotyczące merytorycznego zakresu działania świetlicy wiejskiej należy składać do Koordynatora świetlicy.
3. Skargi dotyczące funkcjonowania świetlicy wiejskiej należy składać do Dyrektora Ośrodka Kultury Gminy Grodzisk Mazowiecki
4. Regulamin świetlicy wiejskiej wchodzi z dniem podpisania.

  • Tekst i dodatki
  • Galeria
  • Slider
  • Formularz kontaktowy
  • Kolumny
  • Mapa
  • Prognoza pogody
Zwiń
© 2013-2018 PRV.pl
Strona została stworzona kreatorem stron w serwisie PRV.pl